Polityka Prywatności

Home Polityka Prywatności

Polityka prywatności firmy Kup Ten Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wraz z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO od dnia 25 maja 2018 roku chcielibyśmy przekazać kilka istotnych informacji dotyczących tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z ich przetwarzaniem.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane osobowe dotyczą). Będą to zatem takie dane np. jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Kto to jest Administrator danych osobowych?

Administrator danych osobowych to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych czyli decyduje o tym jak Państwa dane osobowe są przetwarzane i odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa.
Administratorem Państwa danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem we wskazanych celach jest firma Kup Ten Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (96-300), przy ul. 1 Maja 54 zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem danych osobowych”.

W jaki sposób możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe?

W typowych sytuacjach będziemy uzyskiwać dane osobowe bezpośrednio od Państwa np. w ramach zawierania i wykonywania umów czy udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania np. drogą e-mail lub telefoniczną. Gdy jesteście Państwo naszymi kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami (B2B) możemy także pozyskiwać dane osobowe ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak strona internetowa Państwa firmy czy firmy, w której jesteście zatrudnieni – imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon służbowy, adres e-mail (w celach kontaktowych zgodnie z celem publikacji), z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w celu weryfikacji informacji podanych przez Państwo wyłącznie w zakresie tam wskazanym). Dane osobowe mogą nam również zostać przekazane przez Państwa pracodawcę w celu umożliwienia nam kontaktu w ramach zawartej z nim umowy czy weryfikacji Państwa tożsamości np. gdy zostaniecie wskazani jako osoby właściwe do kontaktu w ramach umowy z Państwa pracodawcą.

W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne możemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Poniżej przedstawiamy listę celów, podstaw prawnych oraz okresów przetwarzania danych osobowych a także informację o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych w ramach następujących sytuacji, w których możemy pozyskiwać i przetwarzać Państwa dane osobowe:
A: Nawiązanie kontaktu e-mail pod adresem biuro@kuptendom.pl lub telefonicznego pod numerem: +48 729 962 717, +48 507 460 042 tj. z wykorzystaniem danych wskazanych na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kuptendom.pl;
B: Zawarcie i realizacja umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej, deweloperskiej, sprzedaży lub innej;
C: Marketing bezpośredni naszych produktów lub usług realizowany w czasie wykonywania umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku realizowania marketingu bezpośredniego poza umową zostanie odebrana dodatkowa zgoda;
D: Przetwarzania danych eksploatacyjnych (o ruchu na stronie internetowej) oraz plików cookies lub wykorzystaniu podobnych technologii;
E: Prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, przekazywania tą drogą informacji na temat usług Spółki oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń z tym związanych.

Ad A:

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
Odpowiedzi na zadane pytanie poprzez wskazany do kontaktu adres e-mail lub numer telefonu i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora danych osobowych);
Jeżeli dalsza korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku osób fizycznych stron umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora danych osobowych, w przypadku osób delegowanych do realizacji umowy);
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzoną korespondencją mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora danych osobowych);
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów. Dane osobowe przetwarzane w związku z odpowiedzią na zadane pytanie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ochrony przed konkretnymi zgłoszonymi roszczeniami przez kontaktującego się.

Ad B:

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
Przygotowanie ofert, zawarcia i realizacji umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej, deweloperskiej i umowy sprzedaży przez Administratora danych osobowych a w szczególności ustalenia i kontakt w sprawie warunków umowy, terminu odbioru nieruchomości, rozliczenia kosztów i innych istotnych kwestii związanych z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
Przygotowanie, zawarcie i realizacja umów niezbędnych do prowadzenia działalności przez Spółkę (np. obsługa księgowości, umowy z wykonawcami robót budowlanych i pozostałymi kontrahentami) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku danych osobowych stron umowy (kontrahentów) lub na podstawie tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych przejawiającego się w przetwarzaniu danych osobowych przedstawicieli lub innych osób wykonujących umowę w imieniu kontrahenta;
Dane osobowe mogą być wykorzystywane także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zobowiązań publicznoprawnych a także w ramach realizacji praw wskazanych w RODO (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawieranymi umowami (rezerwacyjnymi, przedwstępnymi, deweloperskimi, sprzedaży i pozostałymi) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora danych osobowych a także obrony przed roszczeniami w związku z realizacją praw wskazanych w RODO w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej oraz udzielenia odpowiedzi. W szczególności dane te mogą być przetwarzane w celu wykazania zgodności z normami dotyczącymi ochrony danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora danych osobowych);
W celu zawarcia i wykonania umowy, w tym zaprezentowania oferty mogą być pozyskiwane dane osobowe z CEIDG oraz KRS (w zakresie tam wskazanym – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku osób fizycznych innych niż strona umowy);
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów. W przypadku realizacji obowiązków publicznoprawnych pozyskanie (w tym podanie) danych osobowych może być obowiązkowe.
Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją umowy (w tym zobowiązań publicznoprawnych), w szczególności roszczeń wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy. Dane osobowe mogą być usunięte lub zanonimizowane wcześniej, jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw. Kontrahent może udostępnić Spółce dane osobowe swoich pracowników (współpracowników) wyłącznie w oparciu o legalną podstawę udostępnienia danych osobowych.

Ad C:

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług w czasie trwania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora danych osobowych), poza umową oraz w formie elektronicznej lub telefonicznej na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wyrażonej poprzez podmiot, którego dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne zaś zgoda może zostać w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody jest zawsze w pełni dobrowolne. Dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu – gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub do czasu wycofania zgody, gdy zgoda jest podstawą przetwarzania a po zgłoszeniu sprzeciwu (wycofaniu) zgody wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora danych osobowych). W takiej sytuacji dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Ad D:

Dane eksploatacyjne to dane charakteryzujące sposób korzystania ze strony internetowej. Spółka poprzez swoją stronę internetową może przetwarzać następujące dane eksploatacyjne:
– Numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową;
– Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej (np. adres IP urządzenia, na którym wyświetlania jest strona internetowa);
– System teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, system operacyjny, przeglądarka internetowa), z którego korzysta Internauta;
– Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze strony internetowej;
Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osób odwiedzających stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia.
Jeżeli stosowany będzie mechanizm cookies dane eksploatacyjne mogą obejmować informacje opisane poniżej – pozyskiwane poprzez te pliki. Wskazane dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO. Jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to informujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma Kup Ten Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej oraz dbania o jego jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W związku z powyższym istotne i niezbędne jest:
– Badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony, okazjonalnie mogą być analizowane pliki z logami w celu określenia z jakich przeglądarek internetowych korzystają Użytkownicy, które zakładki strony internetowej lub podstrony są najczęściej (najrzadziej) odwiedzane (przeglądane) oraz czy struktura strony internetowej nie zawiera błędów;
– Zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi” a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej;
W oparciu o powyższe informacje mogą być tworzone statystyki, które jednak nie będą zawierać żadnych informacji identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby korzystającej ze strony internetowej.
W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internetowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15 – 20 RODO chyba że osoba, której dane dotyczą w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony internetowej (nie później niż w ciągu 2 lat od dnia utrwalenia) lub wcześniej jeżeli zostanie zgłoszony skuteczny sprzeciw. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów.
Mechanizm cookies
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www, dzięki którym strona internetowa może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia (wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia). Pliki cookies lub podobne technologie nie służą pozyskiwaniu informacji o osobach odwiedzających stronę. Nie są wykorzystywane także do śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane na stronie www.kuptendom.pl nie służą przechowywaniu danych osobowych ani innych informacji zebranych od osób odwiedzających stronę internetową. Poprzez pliki cookies strona internetowa może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu Użytkownika służącym do jej wyświetlenia. W tym celu na stronach serwisu mogą być wykorzystywane:
– Pliki cookies „sesyjne” tj. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) a których instalacja ma na celu prawidłowe wyświetlenie strony internetowej;
– Pliki cookies „stałe” tj. pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
– Pliki cookies stron trzecich (partnerów) tj. Google Analytics mające na celu badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony internetowej. W ramach powyższej analizy mogą być zbierane i analizowane następujące dane:
a) Liczba użytkowników i sesji;
b) Czas trwania sesji;
c) Systemy operacyjne;
d) Modele urządzeń;
e) Dane geograficzne;
f) Pierwsze uruchomienia;
Więcej informacji dotyczących Google Analytics w ramach domyślnej implementacji znajdą Państwo pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=pl. Na tej podstawie tworzone są lub mogą być tworzone następujące raporty statystyczne: https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=pl.
Poprzez narzędzie Google Analytics przez operatora serwisu nie są zbierane takie informacje jak: imię, nazwisko i adres e-mail. Ponadto nie są one zestawiane z innymi informacjami w celu identyfikacji Użytkownika odwiedzającego stronę internetową.
Jak wyłączyć obsługę plików cookies?
Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć w ustawieniach danej przeglądarki, postępując według instrukcji poniższych operatorów:
– FireFox
– Chrome
– Internet Explorer
– iOS Safari
– Safari
Ograniczenie instalacji plików cookies lub ich całkowite wyłączenie w przeglądarce może jednak skutkować niepoprawnym działaniem strony internetowej i ograniczeniem dostępu do jej różnych funkcjonalności. W razie pytań lub problemów z obsługą plików cookies prosimy o kontakt z administratorem serwisu pod adresem: rodo@kuptendom.pl.

Ad E:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO tj. na podstawie tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w postaci:
– Prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook i przekazywania tą drogą informacji na temat usług Spółki;
– Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń z tym związanych. Informujemy, że w związku z posiadanym kontem na Facebooku, odrębnym Administratorem danych osobowych jest również Facebook Inc., który przetwarza dane na niezależnych zasadach, w zależności od zaakceptowanych przez Użytkownika regulaminów oraz zgód;
Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją lub krócej jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw.

Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych?

Do danych osobowych będą mieć dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy działający w ramach polecenia Administratora danych osobowych. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne oraz techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie, adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Administrator danych osobowych lub wynikać to będzie z przepisów prawa.
Dodatkowo dane osobowe mogą być ujawniane, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa podmiotom zewnętrznym takim jak: dostawcy usług remontowo – budowlanych i usług IT a także organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takim jak: policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne (na ich żądanie) i tylko w zakresie wymaganym przez prawo, w celu ochrony praw Spółki lub bezpieczeństwa Użytkownika, pracowników Spółki oraz zasobów Spółki. Spółka może także udostępnić dane osobowe kancelariom prawnym i sądom w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przesyłanie danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa dane osobowe nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich, Spółka wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, aby takie przekazywanie danych osobowych było przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych osobowych, prawo do sprostowania i usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (więcej informacji na www.giodo.gov.pl). Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat przysługujących Państwu praw dostępną na https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Odwołanie zgody
Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail lub adres korespondencyjny Administratora danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Spółka oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych osobowych.

Prawo sprzeciwu.

Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Spółka nie będzie mogła już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Należy pamiętać, że w przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingowym (marketingu produktów lub usług własnych Spółki) nie trzeba uzasadniać zgłoszenia sprzeciwu szczególną sytuacją a po zgłoszeniu sprzeciwu Spółka nie będzie mogła już przetwarzać danych osobowych ona podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu produktów i usług Spółki, w zakresie, w jakim te dane były w tym celu przetwarzane.

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@kuptendom.pl lub pisemnie pod adresem:
Kup Ten Dom Sp. z o.o. ul. 1 Maja 54, 96-300 Żyrardów z dopiskiem „Dane osobowe”.

MASZ PYTANIA ?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.
✆ +48 729 962 717
SZUKASZ INSPIRACJI ?
KupTenDom